Vedtekter for Foreningen tegneseriekultur

Vedtekter for Foreningen tegneseriekultur

§ 1 Foreningens navn 

Foreningens navn er Foreningen Tegneseriekultur. Foreningen ble stiftet 4.1.2021. 

§ 2 Formål 

Foreningen har følgende formål: 

a)  fremme kvalifisert kritikk av fortrinnsvis norske tegneserier, 

b)  styrke den offentlige kunstfaglige og kulturpolitiske samtalen om tegneserier, og 

c)  arbeide for å øke interessen for tegneserier i Norge. 

Foreningen har ikke erverv til formål. 

Formålene skal oppnås primært gjennom publisering på eget redaksjonelt uavhengig nettidsskrift. 

§ 3 Organisasjonsform 

Foreningen er en frittstående juridisk person med medlemmer, og er selveiende. At den er selveiende innebærer at ingen, verken medlemmer eller andre, har krav på foreningens formue eller eiendeler, eller er ansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser. 

§ 4 Medlemmer 

Sammenslutninger som har aktiviteter relatert til tegneserier, tegneserieskapere, kritikervirksomhet eller annen relevant aktivitet, kan opptas som medlemmer. 

Søknad om medlemskap sendes styret, som fatter vedtak med vanlig flertall. Styret kan ekskludere medlemmer som opptrer i strid med foreningens formål, vedtekter eller lovlige vedtak. 

§ 5 Rettigheter og plikter knyttet til medlemskapet 

Alle medlemmer har rett til å delta på årsmøtet med stemmerett. Medlemmets ansatte, tillitsvalgte eller annen person utpekt av medlemmet er valgbare til tillitsverv i foreningen. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og styret kan stryke dem som medlem av foreningen. 

Medlemmene plikter å forholde seg til vedtak som er fattet av årsmøte. 

§ 6 Støttemedlemmer 

Enhver sammenslutning eller person kan bli støttemedlem av foreningen mot å betale et årlig minstebeløp fastsatt av årsmøtet. Støttemedlemskap gir møterett, men ikke tale- eller stemmerett, på årsmøtet. § 4 annet ledd, § 5 første ledd annet punktum og § 5 annet ledd gjelder tilsvarende for støttemedlemmer. 

§ 7 Årsmøte 

Årsmøtet, som holdes hvert år innen 20. juni, er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter, og hvert medlem har én stemme. Møteleder velges av årsmøtet. 

Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning. 

Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel, direkte til medlemmer og støttemedlemmer. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmer og støttemedlemmer senest en uke før årsmøtet. 

Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten. 

§ 8 Årsmøtets oppgaver 

Årsmøtet skal: 

a)  behandle årsmelding 

b)  behandle regnskap 

c)  behandle innkomne forslag 

d)  fastsette kontingent for påfølgende år 

e)  fastsette minstebeløp for støttemedlemmer for påfølgende år 

f)  orienteres om styrets budsjett for inneværende år 

g)  velge styreleder og styremedlemmer 

h)  velge valgkomité

§ 9 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter blir avholdt når styret bestemmer det, eller minst tre (3) av medlemmene krever det. 

Innkalling skjer på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel. 

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen. 

§ 10 Styret 

Foreningen har et styre på fire medlemmer, hvorav én styreleder og ett varamedlem. Ett av styremedlemmene skal ha kompetanse innen kritikk eller medier. Minst ett av styremedlemmene skal være av annet kjønn enn øvrige styremedlemmer. 

Styremedlemmer velges for to år. Styreleder velges for tre år. Varamedlem velges for ett år.

Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal holde møte når styreleder eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. 

Styret skal: 

a)  iverksette årsmøtebestemmelser, 

b)  oppnevne eventuelle komiteer, utvalg eller personer som skal gjøre spesielle oppgaver, 

og utarbeide instruks for disse, 

c)  administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til 

gjeldende instrukser og bestemmelser (herunder vedta budsjett), og 

d)  representere foreningen utad. 

Styret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet har styreleder (evt. nestleder i styreleders fravær) dobbeltstemme. Fra styrets møter føres protokoll. 

§ 11 Redaksjonelt ansvar og redaksjonelle oppgaver 

Styret har følgende redaksjonelle oppgaver: 

a)  engasjere redaktør og redaksjonsråd for foreningens nettidsskrift i det omfang som er 

nødvendig for å ivareta foreningens formål, 

b)  ha arbeidsgiveransvar for foreningens redaktør og fastsette lønn i henhold til 

stillingsinstruks,

c)  godkjenne redaksjonelle retningslinjer for nettidsskriftet, og 

d)  gi faglig og redaksjonell støtte for foreningens ansatte redaktør. 

Den engasjerte redaktøren, jf. bokstav a, skal ha redaktøransvar, følge redaktørplakaten og etterstrebe et høyt faglig nivå. Redaktøren er ansvarlig for foreningens daglige ledelse. 

§ 12 Signaturrett 

Styrets medlemmer i fellesskap innehar signaturrett. I tillegg tildeles styreleder og et styremedlem i felleskap signaturrett. 

§ 13 Vedtektsendring 

Endringer av disse vedtektene kan bare gjøres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten. Endringsvedtak krever 2/3 flertall av de avgitte stemmene. 

§ 14 Oppløsning 

Oppløsning av foreningen kan bare behandles på årsmøte etter å ha vært på sakslisten. Oppløsningsvedtak krever 2/3 flertall av de avgitte stemmene. 

Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider for å fremme, ved at nettoformuen blir gitt til en eller flere ideelle organisasjoner som årsmøtet bestemmer. 

Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.